Que é o Observatorio?

O Observatorio de Igualdade de Xénero é un instrumento impulsado dende a Concellaría de Igualdade, Desenvolvemento Económico e Turismo do Concello de Santiago de Compostela. Insírese no marco da estratexia do mainstreaming de xénero, que consiste en revisar todas as políticas públicas coa intención de eliminar o nesgo de xénero e, así, contribuír á igualdade entre mulleres e homes.

Para que serve o Observatorio?

O Observatorio ten un dobre propósito: por unha parte, visibilizar e analizar as fendas de xénero que atravesan as diferentes esferas das nosas vidas; e por outra, crear e deseñar ferramentas que permitan transversalizar o enfoque de xénero nas políticas municipais. A súa posta en práctica mostra o carácter multidimensional da desigualdade de xénero, pois evidencia que é unha problemática estrutural que abrangue diferentes dimensións.

Como funciona o Observatorio?

O Observatorio traballa sobre tres grandes liñas de acción:

1. Investigación:

  • Recompilar a información existente sobre as condicións de vida das mulleres e homes na cidade e en diferentes ámbitos: violencias machistas, no acceso e uso de recursos económicos, no acceso ao poder político e económico, no acceso á educación, formación e coñecemento, no uso dos tempos, no benestar, na cultura, na participación social e política, no espazo público  e no deporte.
  • Facilitar a avaliación e a medición do impacto de xénero das políticas públicas municipais a través do deseño de ferramentas específicas.
  • Trazar liñas de investigación e propor accións para a transformación social.

2. Coordinación e participación:

  • Crear mesas técnicas de traballo para monitorear e facer un seguimento das políticas municipais dende unha perspectiva de xénero.
  • Fomentar a participación e a implicación da sociedade civil na visibilización das fendas de xénero que se reproducen na vida diaria da cidade. email TM

3. Formación:

  • Ofrecer instrumentos e ferramentas formativas que faciliten a incorporación de dinámicas de traballo baseadas na igualdade de xénero.

Como se deseñou o Observatorio?

O Observatorio ten como punto de partida o «Estudo do Deseño do Observatorio de Igualdade de Xénero». Esta investigación levouse a cabo en dúas fases de estudo: en primeiro lugar, elaborouse un repaso teórico dos observatorios de referencia a nivel estatal e internacional no marco da estratexia do mainstreaming de xénero. En segundo lugar, realizouse un estudo aplicando metodoloxías participativas, tendo en conta a opinión do persoal técnico da administración municipal, os axentes sociais e o sector feminista da cidade.

Nas lapelas da dereita presentamos a información dispoñible para visibilizar as fendas de xénero existentes a nivel municipal. Os datos numéricos (ou cuantitativos) que se mostran van acompañados das opinións e percepcións das persoas que formaron parte deste proceso. Existen apartados para os que non se conta con información na actualidade; así e todo, expomos as prioridades e as liñas de traballo para o futuro. Os resultados desta investigación fixaron como punto de arranque os diferentes ámbitos nos que se reproducen as desigualdades de xénero: violencias machistas; acceso e uso de recursos económicos; acceso ao poder político e económico; acceso á educación, formación e coñecemento; uso dos tempos; o benestar; a cultura; a participación social e política; o espazo público; e o deporte.

As persoas que formaron parte do proceso desta investigación posicionaron a necesidade de que no futuro se traballe dende un enfoque interseccional en cada un destes ámbitos, é dicir, tendo en conta as discriminacións múltiples ás que se enfrontan as mulleres segundo categorías como a idade, o ámbito rural / urbano, a etnia ou a orientación sexual.

Ferramentas

As estatísticas de xénero son unha ferramenta imprescindible para dar visibilidade ás distintas manifestacións da desigualdade de xénero. Mediante a análise estatística, os números transfórmanse nunha ferramenta que permite evidenciar certos fenómenos sociais. No caso da análise de xénero, estes números fan visible a desigualdade entre homes e mulleres en distintos ámbitos da vida. Os datos estatísticos sobre as formas en que as desigualdades se manifestan nas nosas sociedades son imprescindibles se se queren elaborar políticas que busquen a igualdade de xénero e que sexan efectivas e sustentables no tempo.

Un indicador pode ser unha medida, un número, un feito, unha opinión ou unha percepción que sinala unha situación específica e os seus cambios no tempo. Os indicadores de igualdade de xénero constrúense a partir do recoñecemento dos desequilibrios e fendas entre a situación das mulleres e os homes en todos os ámbitos da vida.

Serven para sinalar os cambios sociais en termos de relacións de xénero ao longo do tempo. A súa utilidade céntrase na capacidade de identificar os cambios no estatus e no rol das mulleres e dos homes ao longo do tempo. Deste xeito, permiten saber se a igualdade de xénero está sendo alcanzada a través das accións planificadas.