En marcha a convocatoria 2022 de subvencións a programas e actividades en prol da igualdade

29 de Abril de 2022

Ata o 16 de maio está aberto o prazo para a presentación de solicitudes á convocatoria de subvencións para o fomento de programas e actividades en prol da igualdade efectiva entre mulleres e homes e das persoas do colectivo lésbico, gay, transexual, bisexual, queer e intersexual (LGTBQI), e prevención e loita contra as violencias machistas, durante o ano 2022.

A convocatoria publicada no día de hoxe no BOP de A Coruña (BOP. Nº 81 de 29/04/2022), está impulsada polo Concello de Santiago a través da Concellaría de Igualdade, a convocatoria conta cun orzamento de 30.000 euros, podendo subvencionarse o 100% do gasto presentado, sempre que non supere a contía máxima de 2.500 euros por entidade.

Estas axudas están destinadas a todas aquelas asociacións e entidades sen ánimo de lucro que, entre outros requisitos, teñan recollido expresamente nos seus estatutos, como obxecto ou entre os seus fins, a consecución da efectiva igualdade de oportunidades e de trato entre mulleres e homes e/ou a defensa dos dereitos e liberdades das persoas e colectivo LGTBQI. Tamén deben ter sede, domicilio social ou delegación permanente no termo municipal de Compostela..

A convocatoria conta con 3 liñas de axudas:

1. Programas e actividades de fomento da igualdade efectiva entre mulleres e homes. O obxecto desta liña é o de apoiar a realización de actividades e o desenvolvemento de iniciativas que promovan a igualdade de xénero,

2. Programas e actividades de fomento da igualdade efectiva das persoas LGTBQI, no que se inclúen accións de sensibilización contra os estereotipos e prexuízos e de promoción da visibilidade e normalización dos dereitos do colectivo.

3. Programas e actividades para a prevención das violencias machistas no municipio de Compostela. O obxecto desta liña é o de apoiar a posta en marcha e/ou o desenvolvemento de actividades e iniciativas que teñan como finalidade a avanzar cara a unha cidade libre de violencias machistas.

As solicitudes presentarase de forma telemática na Sede electrónica do Concello de  Santiago de Compostela, accedendo ao trámite na url: https://sede.santiagodecompostela.gal/ (Solicitude CS006I Subvencións fomento da igualdade) ou en calquera outro dos  rexistros previstos na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.